Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència de FEDA Solucions

Plans i programes d'actuació

Dades del programa d'actuació de FEDA Solucions.

FEDA SOLUCIONS, S.A.U. va ésser constituïda com a Societat Anònima Unipersonal el 10 de setembre de l’any 2018 per un període de temps indefinit. L’accionista únic de la Societat és l’Ens FEDA. El seu domicili social es situa a l’Avinguda de la Bartra, s/n d’Encamp. L’objecte social de la Societat és la prestació de serveis en l’àmbit de l’energia i de l’estalvi i l’eficiència energètica i, més concretament:

Serveis d’eficiència energètica, consistents en la realització d’estudis per detectar possibles estalvis energètics; la redacció de projectes d’estalvi energètic; la contractació i seguiment, per compte de tercers, de l’execució dels projectes; la proposta i coordinació de solucions per al finançament dels projectes; el comptatge i seguiment dels consums energètics i dels costos de manteniment i operació; la proposta d’actuacions adreçades a l’optimització del consum.
Serveis d’assistència integral per l’execució d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica distribuïda de petita potència i el seu emmagatzematge, consistents en la realització d’estudis de viabilitat; la redacció dels projectes; la contractació i seguiment, per compte de tercers, de l’execució dels projectes; la proposta i coordinació de solucions per al finançament dels projectes; el seguiment dels consums energètics, costos de manteniment i operació dels edificis, i tractament de les dades; l’oferiment de serveis de flexibilitat energètica i de gestió de la demanda.
Serveis relacionats amb la mobilitat sostenible, consistents en la instal·lació, gestió i explotació d’una xarxa de carregadors per a vehicles elèctrics, tant en a la via pública com en aparcaments públics i privats; l’arrendament de carregadors per a vehicles elèctrics; la creació, gestió i explotació d’una plataforma digital que permeti centralitzar el pagament dels serves relacionats amb els carregadors i la mobilitat en general; l’agregació de les dades recollides, el seu tractament, i el desenvolupament de serveis i aplicacions a partir d’elles; la realització d’estudis, informes i projectes relacionats amb la mobilitat; l’oferiment de serveis de flexibilitat energètica i gestió de la demanda.
Serveis per la casa connectada , consistents en la realització d’estudis i projectes relatius a domòtica; la instal·lació, gestió i explotació d’una plataforma digital que permeti l’operació i control telemàtic de tots els aparells i sistemes de la casa susceptibles d’enviar i rebre informació; el seguiment i mesura de les dades de consum, potència, facturació i altres que permetin optimitzar la despesa energètica. Aquesta plataforma podrà ser posada a disposició d’altres empreses per la prestació de serveis susceptibles de ser-ho telemàticament, i podrà permetre la gestió de pagaments.
La prestació de serveis accessoris o complementaris als esmentats en els apartats precedents, excepte les activitats pròpies del sistema financer. La Societat també té per objecte la prestació de serveis a les Administracions Públiques. En aquest cas, la Societat pot prestar tots els serveis esmentats en l’apartat 1, i es pot fer càrrec, en tot o en part, de l’execució dels projectes i, quan es tracti de l’Administració General, també del seu finançament. Les activitats que constitueixen l’objecte social poden ser realitzades directament per la Societat, o bé a través de la participació en el capital d’altres Societats, d’acords de col·laboració amb altres empreses, o mitjançant la contractació de prestadors de serveis.

 

El programa d'actuació de la companyia i el pressupost per a l'exercici 2023 es configura sobre la base del del pla d’inversions aprovat per al període 2023-2028.

 

Data d'actualització
01 de desembre de 2023
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir