Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Avís legal

 Finalitat i propietat d’aquest lloc web

Vostè ha accedit al lloc web de titularitat de Forces Elèctriques d’Andorra (d’ara endavant, “FEDA”), domiciliada a l’Avinguda la Bartra, S/N, AD200 Encamp (Principat d’Andorra), amb número de registre tributari U-132950-X.

La finalitat d’aquest lloc web és informar dels serveis que ofereix FEDA (d’ara endavant, “el Servei”).

Aquest avís legal afecta única i exclusivament el lloc web feda.ad i no d’altres llocs webs que eventualment es puguin consultar mitjançant enllaços ni els enllaços d’altres llocs webs continguts en feda.ad.

Per a qualsevol dubte en relació amb aquest lloc web i/o el Servei, FEDA posa a la seva disposició el formulari de contacte de la web i el número de telèfon de contacte +376 739100.

Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa i en la política de cookies les quals també es troben a la seva disposició en aquest lloc web (d’ara endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Així mateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic, de conformitat amb allò que s’estableix a l’apartat relatiu Ús del Servei d’aquest avís legal.

Reserva de la facultat de modificació dels Termes i Condicions d’ús d’aquest lloc web

FEDA es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, FEDA recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

Ús del Servei

Els usuaris han d’utilitzar el Servei de conformitat amb l’establert per la llei, la moral, l’ordre públic, la bona fe, els bons costums i els Termes i Condicions.

En general, els usuaris ha d’utilitzar el Servei adequadament, i no han de fer-ho per realitzar activitats il·legals o que constitueixin un delicte, que atemptin contra drets d’altres persones o entitats o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

En particular, a títol enunciatiu i no limitatiu, els usuaris es comprometen a:

- Fer ús del Servei de manera lleial i de conformitat amb la legislació andorrana vigent que resulti d’aplicació.

- No desviar ni intentar desviar cap funcionalitat del Servei, del seu ús normal com es defineix en els Termes i Condicions;

- No utilitzar, per utilitzar el Servei, cap software robot o qualsevol altre procés o eina automatitzada equivalent.

- No difondre cap dada, informació o contingut que tingui per efecte disminuir, interrompre, o impedir l’ús normal del Servei, o interrompre i/o disminuir el flux normal de comunicacions.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme “continguts”:

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i la estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts:

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, de drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posiciones jurídiques d’anàleg contingut econòmic titularitat de FEDA o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), excepte que FEDA o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions per escrit a l’efecte.

Per tant, FEDA es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, de dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, FEDA es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris d’aquest lloc web que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que s’han indicat.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a FEDA mitjançant l’adreça de correu electrònic a dalt indicada, per tal que FEDA pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

Dret d’exclusió

FEDA es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin els seus Termes i Condicions. Aquesta facultat de FEDA és sense perjudici de les eventuals accions legals que pugui iniciar en contra dels usuaris.

Responsabilitat

1.- Responsabilitat dels usuaris

Els usuaris utilitzaran el Servei sota la seva sencera responsabilitat.

Tots els dispositius i programes informàtics associats necessaris per a accedir al Servei són responsabilitat exclusiva dels usuaris. Per tant, és responsabilitat dels usuaris prendre totes les mesures adequades i necessàries per protegir les seves pròpies dades, sistemes informàtics i/o programes informàtics de la contaminació per eventuals programaris maliciosos.

Així mateix, els usuaris són els únics responsables de l’ús que facin del Servei.

  1. Responsabilitat de FEDA

FEDA no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la utilització que els usuaris facin del Servei

FEDA no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

FEDA no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per part de programes informàtics, programaris maliciosos o altres elements que s’escapin del seu control.

FEDA no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web (com ara Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, i similars). Per tant, FEDA no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús llevat que, pel que fa a continguts, FEDA tingui un control directe sobre l’edició d’aquests.

Sense perjudici de l’anterior, en cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a FEDA mitjançant l’adreça de correu electrònic indicada a dalt, per tal que FEDA pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

FEDA pot, temporal o definitivament, interrompre l’accés al Servei, en cas que aquesta no pugui o simplement no vulgui seguir explotant el Servei; en aquests casos, l’accés dels usuaris es cancel·larà de manera immediata sense que els usuaris puguin requerir responsabilitats a FEDA.

Així mateix, FEDA es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previ avís als usuaris, de modificar qualsevol dada, informació o altre contingut al Servei, en actualitzar o corregir errors o inexactituds.

Sempre i quan no contradigui l’establert per la legislació aplicable, en cas que, eventualment, FEDA fos considerada responsable per danys i perjudicis no establerts en aquest article, la responsabilitat de FEDA es limitarà als danys i perjudicis certs, reals i concrets.

En tot cas, FEDA no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers en aquest lloc web anirà dirigit a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats per escrit per FEDA.

Així mateix, FEDA prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

Identifiqui els correus electrònics falsos (intents de 'spoofing' o 'phishing')

Vigili qualsevol correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de FEDA, o d’entitats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per FEDA, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-ho fraudulent.

FEDA utilitza el domini "feda.ad” per els seus correus electrònics.

Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: feda@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula "FEDA” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Vostè pot comprovar la veracitat si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, on podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de FEDA.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "Al seu Compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

Comuniqui els intents de 'phishing'

En cas de sospita sobre l’autenticitat de l’emissor del missatge en nom de FEDA, li preguem que accedeixi al nostre formulari de contacte i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.

Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L’anterior és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.

Darrera actualització: 27 de novembre del 2023