Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Organització

Aquest apartat detalla l'estructura administrativa i les funcions i competències de FEDA.

Informació sobre l'estructura administrativa, el tipus d'empresa, la seva funció, l'any de creació i definició de les competències en funció de la llei per la qual es regeix FEDA.

Estructura Administrativa

Forces Elèctriques d’Andorra, amb NRT D-132950-X, va ser constituïda per la Llei del 14 de gener de 1988, posteriorment modificada en les dates 18 de gener de 1991, 4 de novembre de 1993 i 18 de novembre de 2010 com una Entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, organització autònoma, patrimoni propi i plena capacitat per al desenvolupament dels seus fins, sense perjudici de les limitacions que estableix la llei i els seus reglaments.

Funcions i competències

En data 10 de març de 2016 s’aprova la Llei 5/2016 que regula l’Ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor i es deroga la Llei de creació de FEDA, del 14 de gener de 1988, modificada posteriorment per les lleis del 18 de gener de 1991, del 4 de novembre de 1993, i del 18 de novembre de 2010.

FEDA utilitza com a pla comptable marc el Pla General de Comptabilitat d’Andorra aprovat pel Decret del 23 de juliol de 2008 i modificat pel Decret del 15 de febrer de 2012, sense perjudici del control financer establert a la Llei general de les finances públiques.

Data d'actualització
04 de juny de 2024
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir