Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

FEDA

Convocatòries i processos de selecció del 2022 de FEDA.

Processos de selecció aprovats pel Consell d'Administració durant el 2022

Any

Data

Lloc de treball

Estat

Descripció

2022

2/24/2022

Administratiu/va comptabilitat i tresoreria

Cobert

La missió del lloc de treball serà dur a terme els procediments necessaris per a la correcta realització de les tasques associades a l'àrea d'Administració i Finances, amb l'objectiu d'obtenir els tancaments mensuals de la comptabilitat respectant les normes comptables i fiscals d'aplicació a FEDA i les Filials.

2/24/2022

Analista de Mercat energètic

Cobert

La missió d'aquest lloc de treball consisteix en:
- Elaborar previsions en base a models d’anàlisi sobre diferents variables clau (demanda, generació elèctrica, especificitats dels contractes, mercats energètics...), manteniment i ajust dels mateixos.
- Fer el seguiment dels contractes d’energia per respectar els compromisos de compra i optimitzar la compra d’energia.
- Realitzar el seguiment de la informació rellevant de la evolució del mercat per a facilitar la presa de decisions.
- Participar en la definició dels criteris de programació de les aplicacions informàtiques destinades a la valoració de preus de contractes i mercat.

2/24/2022

Operador Despatx Elèctric d’Explotació
(Dues places)

Cobert

La missió d'aquest llc de treball consisteix en:
- Supervisar, controlar i fer maniobres de les xarxes de transport, distribució i producció d’energia elèctrica.
- Supervisar, controlar i fer maniobres de la xarxa de carregadors elèctrics en la via pública.
- Supervisar i controlar les centrals i xarxes de cogeneració.
- Gestionar les comandes de compra i correccions d’energia a Espanya i França.
- Recepcionar i gestionar les trucades del telèfon d’avaries, i fer el seguiment fins a la seva resolució.
- Recepcionar i gestionar les trucades del telèfon general de FEDA quan les oficines estan tancades.

7/4/2022

Responsable de projectes TIC (Sistemes)

Cobert

La missió d'aquest lloc de treball consisteix en:
- Detectar i analitzar les necessitats de la organització i dels usuaris, així com participar en la definició i disseny de les solucions informàtiques més adients, per millorar la gestió i els processos de la organització.
- Gestió de projectes: participar en el desplegament de solucions de transformació digital i el seu manteniment. En funció de l’experiència del candidat, ser responsable de la planificació, l’execució, els riscos i dels resultats esperats.
- Gestió i tractament de les adaptacions i millores de les solucions actuals. Resolució d’incidències i peticions de canvi.
- En funció de les àrees, ser interlocutor amb prestadors de serveis de suport, per la gestió de nous projectes o incidències/canvis.

7/22/2022

Cap de manteniment

Cobert

La missió d'aquest lloc de treball consisteix en:
- Vetllar pel bon funcionament del seu procés i subprocessos del manteniment d'actius elèctrics de FEDA i definir-ne els objectius i plans de millora.
- Definir i reportar els indicadors de procés i de negoci.
- Detectar les necessitats dels/de les seus/ves clients/tes (intern i extern) i resoldre incidències que els hi afecten.
- Liderar i organitzar l'equip de treball.
- Gestionar projectes petits de manteniment i millora de les instal·lacions.
- Liderar i participar en projectes transversals.
- Elaborar i fer el seguiment del pressupost de manteniment, així com participar en l'elaboració i seguiment del pla d'inversions amb les altres àrees involucrades.
- Altres funcions pròpies de la categoria professional, no especificades anteriorment, i que puguin sorgir en base a les necessitats de FEDA.

11/3/2022

Responsable de projectes d'enginyeria

En curs

La missió d'aquest lloc de treball consisteix en:
- Gestionar projectes en sistemes elèctrics de potència, vetllant per la seva bona implantació i funcionament a posteriori.
- Realitzar tasques d’explotació d’infraestructures elèctriques, incloent la supervisió del manteniment preventiu i correctiu.
- Realització d’estudis i avantprojectes tècnics i econòmics tant en sistemes elèctrics de potència com en energies renovables, centrals hidràuliques, digitalització i smart grids.
- Detectar i proposar nous projectes i/o noves iniciatives per a la millora del funcionament de l'empresa i aportar solucions tècniques.
- Impartir formacions i/o sensibilitzacions a una part o totalitat dels empleats de FEDA per garantir el traspàs de coneixement.

11/29/2022

Oficial Taller Manteniment

En curs

La missió d'aquest lloc de treball consisteix en:
- Portar a terme el manteniment preventiu i correctiu de les diferents instal·lacions de FEDA per assegurar el seu bon funcionament.
- Analitzar i reparar avaries que puguin sorgir en aquestes instal·lacions per garantir el servei al client.
- Realitzar el seguiment de les línies àries per mantenir el seu bon estat.
- Fer la treta de neu dels accessos a les diferents instal·lacions, així com altres tasques relacionades amb el manteniment i/o millora a l’interior i exterior dels nostres edificis.

11/29/2022

Administratiu/va d'atenció al client

En curs

La missió d'aquest lloc de treball serà:
- Realitzar totes les gestions sol·licitades pels clients per respondre a les seves necessitats.
- Assessorar i informaràs als clients perquè disposin de tota la informació sol·licitada.
- Atendre les queixes dels clients i supervisaràs que rebin el feedback de resolució per garantir-ne la satisfacció d’aquests.
- Participar en la millora continua del procés d’atenció al client, per adaptar-les a les noves necessitats dels clients.

11/29/2022

Oficials electricistes - Obres de Distribució
(Dues places)

En curs

La missió d'aquest lloc de treball consisteix en:
- Executar obres, treballs diversos i muntatges elèctrics segons les necessitats.
- Instal·lar i programar comptadors intel·ligents i prendre les lectures dels analògics.
- Realitzar el manteniment i la neteja de les estacions transformadores.
- Fer el seguiment de línies aèries de mitjana tensió, i redactar els informes de termografia per informar de l'estat de les instal·lacions.
- Reparar avaries en la xarxa elèctrica.

12/19/2022

Cap de serveis de terreny

En curs

La missió d'aquest lloc de treball consisteix en:
- Planificar, coordinar i organitzar treballs derivats de les diferents línies de negoci de FEDA i les seves filials, amb equips de treballs tant interns com externs.
- Identificar prioritats que arribin al departament, gestionar-les i dur a terme els treballs que escaiguin.
- Negociar tant amb altres àrees de FEDA amb les que hagi de treballar transversalment, com amb proveïdors externs.
- Liderar tot l’equip de treball de serveis de terreny, composat pel Taller, Obres de Distribució, Obra Elèctrica, Obra Civil i Logística.
- Reportar indicadors, així com plans de millora del departament a la Direcció d’Operacions.

12/19/2022

Tècnic/a de Ciberseguretat

En curs

La missió d'aquest lloc de treball consisteix en:
- Desplegar els plans de ciberseguretat (IT i industrial) i de ciberresiliència (BCP, DRPs, IT i industrials), redactar licitacions, contractar i coordinar proveïdors i desplegar projectes en totes les seves fases.
- Coordinar proveïdors i executar tasques tècniques de ciberseguretat: SIEM / SOC, Ciber Inteligència, Gestió de Vulnerabilitats (Inventari, Blue Team, Red Team, Simulació d’adversaris,...), Gestionar d’identitats, DLP, Threat Hunting (amb SIEM, EDR, ...).
- Coordinar i donar suport a l’execució de les auditories ISO 27001, portades a terme per auditors externs.
- Donar suport en l’evolució i millora de processos de ciberseguretat, integrats amb tots els processos de FEDA, així com desenvolupar models operatius.

 

Data d'actualització
31 de desembre de 2022
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir