Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència de FEDA Ecoterm

Plans i programes d'actuació

Dades del programa d'actuació de FEDA Ecoterm.

CAPÇALERA D’INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES, SAU (d’ara endavant la Societat), amb NRT A-713456-T, va ésser constituïda com a Societat Anònima Unipersonal el 8 de novembre de 2018, per un període de temps indefinit, amb l’objectiu de desenvolupar l’establert a la Llei 5/2016 de 10 de març de 2016 que regula l’Ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor i que deroga la Llei de creació de FEDA, del 14 de gener de 1988, modificada posteriorment per les lleis del 18 de gener de 1991, del 4 de novembre de 1993, i del 18 de novembre de 2010. Aquesta llei regula, entre altres aspectes, quines son les activitats que FEDA (Accionista Únic de la Societat) pot desenvolupar en règim de administrativa gestió directa, i les entitats que es poden desenvolupar en règim de concessió administrativa que també poden ser desenvolupades en règim directe a través d’una societat mercantil dependent, sempre que la major part del capital pertanyi a FEDA. Un detall de les esmentades activitats és com segueix:

La producció d’energia elèctrica, la de producció d’energia elèctrica i de calor útil (cogeneració) i la de producció d’energia elèctrica, de calor útil i de fred útil (trigeneració).
La distribució i la venda minorista de fred i de calor útil. L'’activitat de la Societat consisteix en la producció d’energia elèctrica, d’energia elèctrica i energia tèrmica (cogeneració), i d’energia elèctrica, energia tèrmica i fred útil (trigeneració), així com la distribució i venda minorista de fred i calor útil. Així mateix, la Societat podrà desenvolupar les activitats integrants de l’objecte social, total o parcialment, de manera indirecta o mitjançant la titularitat d’accions i/o participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg.

El programa d'actuació de la companyia i el pressupost per a l'exercici 2023 es configura sobre la base del pla d’inversions aprovat per al període 2023-2028.

Data d'actualització
01 de desembre de 2023
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir